วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับตรง สาธารณสุข ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ภาคปกติ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  หลักสูตร  4  ปี   ประจำปีการศึกษา  2556    โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษา  ก่อนวันที่  10  มิถุนายน  2556

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร                         วันที่    1  พฤศจิกายน  2555 – 22  มกราคม  2556

ประกาศสถานที่สอบ      วันที่  23  มกราคม  2556

สอบข้อเขียน                  วันที่  26  มกราคม  2556

เวลา  09.00 – 10.30 น.  วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา  10.45 – 12.15 น.  วิชาชีววิทยา

เวลา  13.30 – 15.00 น.  วิชาเคมี

ประกาศผลสอบ              วันที่   1  กุมภาพันธ์  2556

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  รูปถ่าย จำนวน  2  ใบ
  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท  (กรณีสมัครด้วยตนเอง)  หรือหลักฐานการชำระเงิน
  สำเนาหลักฐานการศึกษา  1  ชุด
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ชุด
การรับสมัคร    ***ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น***

         สมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ในวันและเวลาราชการ  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ณ  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  อาคาร  9  ชั้น 7  ห้อง  972  พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก  300  บาท

         สมัครทางไปรษณีย์

ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระ เงิน  ถึง            ผศ.ศศิธร  สกุลกิม  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี  กทม. 10600  ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง  ภายในวันที่  22  มกราคม  2556

            สมัครทางE-mail

ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่   Email  :  bph.3151@gmail.com

              สมัครทางหมายเลขโทรสาร
ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการชำระ เงินมาที่  โทรสารหมายเลข  02 -4737000  ต่อ  3151
วิธีการชำระเงินค่าสมัคร  (300  บาท)

        1  เงินสด กรณีสมัครด้วยตนเอง

        2  ผ่านธนาคาร  ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์   สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มบส. เลขที่บัญชี  401-556180-9  ประเภทออมทรัพย์

       3  ผ่านไปรษณีย์  โดยธนาณัติค่าสมัครสอบคัดเลือกจำนวน  300  บาท  สั่ง จ่าย   ปณ. เคาเตอร์บริการบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รหัส 00064 ในนาม นางสาวศศิธร สกุลกิม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถนนอิสรภาพ  เขตธนบุรี กทม. 10600 

***ในการชำระผ่านธนาคารหรือชำระผ่านไปรษณีย์  กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  ***

ดาวน์โหลดใบสมัคร,ประกาศ และแผ่นพับด้านล่างได้เลยค่ะ

เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.