วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 57 (พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก)

banner inter program 9

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 มิถุนายน 2557
เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มุ่งเน้นคุณภาพ บนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาทุกวิชา
เปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาเด่น
สาขาที่เปิดรับ (สาขาละ 25 คน) ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ)

รายละเอียดทุน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทุนประเภทที่ 1. “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา” เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40% จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557
– สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
– สำหรับผู้สมัครโดยตรง และรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
– ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

พิเศษ! เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้น

ทุนประเภทที่ 2. “ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC” เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
– เป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนได้จนจบการศึกษา

หมายเหตุ
– ข่าวดี สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000 บาทต่อปีการศึกษา นอกเหนือนจากทุนการศึกษาต่าง ๆได้รับ
– เฉพาะผู้สมัครปีการศึกษา 2557 ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใบสมัครมูลค่า 500 บาท
– ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ druic14@gmail.com
– มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทุนการศึกษา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2466-5948
หรือติดต่อ อ.พัฒนา 085-9178438 หรือ อ.กอล์ฟ 091-4266771, 083-1333225

International College 1

 

 

up to fb2

Comments are closed.