วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล 2556 รอบ2

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอบตรง)

กำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2556 (รอบสอง)

วิธีกาสมัคร
สมัครทาง  Website :  http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
 กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ หรือศิลป์คำนวณ และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00
เอกสารการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
ใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
 * สำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด และผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ictadmission @ mahidol.ac.th.
ที่มา : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/

Comments are closed.