วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

รับตรง แบบโควต้าพิเศษ ลาดกระบัง 2556

สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาในสถาบันแบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ(อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
– เป็น บุตร หรือ หลาน ของข้าราชการ พนักงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
– เป็น บุตร หรือ หลาน ของผู็มีคุณูปการต่อสถาบัน หรือ ประเทศชาติ ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
– เป็น บุตร ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ทำงานร่วมมือกับสถาบัน

– เป็นผู้ที่ อธิการบดี หรือ คณบดี ของสถาบันให้การรับรอง

กำหนดการ

ที่มา : enn.co.th

 

Comments are closed.