วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

“รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2555 ของ สสอท.”

  ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2555 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จากนายพงศ์เทพเทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันสถาปนา สสอท.ครบรอบ 35 ปี ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Comments are closed.