วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

ราชกรีฑาสโมสร แจกทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะ กรรมการบริหารสมาคมราชกรีฑาสโมสร กำหนดให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555/2556 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยละ 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี (ปีละ 12,000 บาทต่อทุน) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุน ดังนี้

รายละเอียดทุน
เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษารหัส 55) ของมหาวิทยาลัยที่เปิดให้ทุน
เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2555 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งมาจากหน่วยกิตสะสม ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
เป็นผู้ที่หลักสูตรพิจารณาเสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัย
 เงื่อนไขทุน
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน การศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีโดยตลอด หากผลการศึกษาในปีต่อไปต่ำกว่า 3.00 สมาคมราชกรีฑาสโมสรมีสิทธิ์จะระงับการให้ทุนในปีต่อไป และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์ให้กับ สมาคมราชกรีฑาสโมสร จำนวน 1 เล่ม
การขอทุน
ให้หลักสูตรเสนอชื่อนักศึกษาผู้มี คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้ที่หลักสูตรพิจารณาเห็นว่าสมควรให้ได้รับทุน จำนวน 1 คน พร้อมทั้งแนบรายละเอียด ดังนี้
ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประวัติส่วนตัวของนักศึกษา พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นของนักศึกษาที่ต้องการขอทุนอุดหนุนการศึกษา (ขอให้นักศึกษาเป็นผู้แจ้งรายละเอียดด้วยตนเองพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว)
ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับผลการศึกษา, ความประพฤติ และความจำเป็นในการขอรับทุนของนักศึกษา
ให้หลักสูตรเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้ รับทุนมาที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครทุน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมกราคม 2556
บัณฑิตวิทยาลัย จะพิจารณาโดยวิธีสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนและจะแจ้งผลการพิจารณาแก่สมาคมราชกรีฑาสโมสรซึ่งเป็นแหล่งทุนต่อไป

Comments are closed.