วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

ร.ร.จี้เลื่อนสอบ “ครูผช.” แก้แม่พิมพ์ออก

‘พงศ์เทพ’ ดันเอกชนจัดการศึกษาดึง ‘เพื่อนบ้าน’ เรียน ‘นานาชาติ’ ในไทย ร.ร.จี้เลื่อนสอบ ‘ครูผช.’ แก้แม่พิมพ์ออก 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน (สช.) และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน ว่า ได้ย้ำว่าภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น มีภาระในการให้การศึกษา ไม่ใช่ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาแต่ฝ่ายเดียว แต่ปัจจุบันการจัดการศึกษาจะมีทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น จำเป็นต้องจัดระบบกลไกให้ภาคเอกชนสามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาไปได้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการให้การศึกษาของภาครัฐกับเอกชน หากให้ภาคเอกชนผลิต หรือจัดการศึกษาแล้วได้ต้นทุนที่ถูกกว่าการจัดการศึกษาของภาครัฐ และคุณภาพที่ออกมาไม่ต่างกัน ฉะนั้น น่าจะเป็นทางเลือกที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษาแทนการให้รัฐไปจัด ตั้งโรงเรียน ที่มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งจะทำให้ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายน้อยลง รวมทั้ง ยังลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในอนาคตด้วย โดยมอบ สช.ให้ความสำคัญในส่วนนี้

“นอก จากนี้ ยังได้ฝาก สช.ถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ต้องมารับเคราะห์จนเกิดความสูญเสีย จึงอยากให้ สช.เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด และจะแก้ไขปัญหาให้แป็นรูปธรรมได้อย่างไร” นายพงศ์เทพกล่าว

นาย พงศ์เทพกล่าวต่อว่า อยากส่งเสริมให้นักเรียนในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น กัมพูชา พม่า เป็นต้น ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติของไทยเช่นเดียวกับที่นักเรียนไทยไปเรียน ต่อในต่างประเทศ เชื่อว่าในอนาคตจะมีความต้องการเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น และน่าจะทำให้โรงเรียนนานาชาติเป็นอุตสาหกรรมการศึกษาที่จะสร้างรายได้ให้ กับประเทศ และยังเป็นส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งโรงเรียนนานาชาติของไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการส่วนนี้ได้ และในอนาคตอาจให้ประเทศไทยเป็นฮับ หรือศูนย์กลางในด้านนี้ได้

“ส่วน ปัญหาการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำให้ครูโรงเรียนเอกชนลาออกนั้น ทางโรงเรียนเอกชนเสนอให้ปรับการสอบให้เร็วขึ้น ผมได้มอบให้ปลัด ศธ.ไปดำเนินการเรื่องนี้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการสอบ จะให้ประสานกับนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดวันสอบให้เลื่อนเร็วขึ้นได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับครูโรงเรียนเอกชน” นายพงศ์เทพกล่าว

นาง จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนการประชุมได้หารือกับปลัด ศธ.ถึงปัญหาของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในเรื่องการปรับเงินเดือนครูเอกชนเป็น 11,680 บาท ซึ่งรัฐได้เพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อสมทบจ่ายเงินเดือนครูให้ 601 บาท ในระดับประถมศึกษา แต่เงินที่ได้รับมายังไม่เพียงพอ จึงได้เสนอว่าหากโรงเรียนไหนพร้อมให้จ่ายเงินส่วนนี้ไปก่อน แต่ถ้าไม่พร้อมให้จ่ายภายหลัง โดยปลัด ศธ.รับจะไปดูแลส่วนนี้ให้ และอาจจะมีงบประมาณกลางมาอุดหนุน

 

ที่มา มติชน

Comments are closed.