วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

วทส. จับมือสมาคมอุตฯ ขายตรงไทยเปิดป.โท ‘การตลาดและธุรกิจเครือข่าย’

วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม จับมือ “สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย” เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) กลุ่มวิชาการตลาดและธุรกิจเครือข่าย ตั้งเป้ารุ่นละ 30 คน เริ่มภาค 2/2555 เรียนทุกวันอังคาร ร่วมเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 80 พรรษ แจกทุนแก่ผู้เรียนทุนละ 20,000 เบ็ดเสร็จจ่ายค่าเล่าเรียนแค่ 100,000 ตลอดหลักสูตร

    อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลครั้งนี้ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมได้รับ การศึกษา อบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการ ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนได้อย่างมี ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

“วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยบัณฑิตวิทยาลัย ตระหนักถึงคุณภาพและความรู้ทางวิชาการที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงมีการวางแผนและจะดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดบริการทางวิชาการฝึกอบรม การสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรตามระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย โดยได้จัดทำหลักสูตรและเนื้อหาวิชาตามความต้องการของสมาคมโดยเป็นไปตาม มาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอน เน้นภาคปฏิบัติและมุ่งส่งเสริมประสบการณ์อย่างน้อยร้อยละ 60 ของแต่ละวิชา และเน้นภาคทฤษฎีไม่เกินร้อยละ 40 ของแต่ละวิชา โดยไม่เน้นการท่องจำ”

อาจารย์ธัชทอง วิริยะเวชกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าว ว่า หลักสูตรนี้ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) กลุ่มวิชา การตลาดและธุรกิจเครือข่าย มีกำหนดเวลาเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนแรก คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จัดการเรียนในวันธรรมดา คือ วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 19.00 น.อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมฯ เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา วิทยาลัยจึงร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการให้ทุนการ ศึกษาแก่ผู้เข้าศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

“ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมฯ เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ปกติวิทยาลัยคิดอัตราคนละ 120,000.00 บาท วิทยาลัยให้ทุนการศึกษา จำนวน 20,000.00 บาท ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมฯ ตลอดหลักสูตรจึงเหลือเพียง 100,000.00 บาท กรณีผู้เข้าศึกษามีเหตุผลและความจำเป็น สามารถขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนฯ ได้ไม่เกิน 4 งวด”

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจขายตรงได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็น อย่างมาก ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจไทยมีการเจริญเติบโตเพิ่ม ขึ้น และเป็นธุรกิจที่จะเป็นอาวุธสำคัญในการรับมือต่อการเปิดประตูเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย จึงได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในการจัดหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) กลุ่มวิชาการตลาดและธุรกิจเครือข่าย ด้วยการจัดรูปแบบหลักสูตร พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดขายตรงแบบเครือข่าย รวมถึงระบบการขายตรงในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ การขายตรงแบบชั้นเดียว และการตลาดผ่านสื่อสารสนเทศ

“หลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในระดับสูง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการตลาดและธุรกิจ เครือข่าย ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรขายตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับของบริษัทขายตรงให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ในระดับสากล ซึ่งในหลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเครือข่าย ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัทที่ใช้การตลาดแบบเครือข่าย พนักงานหรือบุคลากรของบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรง รวมทั้งนักธุรกิจอิสระที่ทำธุรกิจขายตรงเป็นอย่างยิ่ง”

นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย กล่าวว่า ทางหลักสูตรได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในนามของบริษัท ที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย โดยจะได้รับสิทธิลดค่าใช้จ่ายในหลักสูตรจากปกติ 120,000 บาท เหลือเพียง 100,000 บาท เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชาการตลาดและธุรกิจเครือข่ายได้ อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัทและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย โดยตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.thainetwork.org

อนึ่ง การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการลงนามระหว่างนายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย โดยมีนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการส่วนขายตรงและตลาดแบบขายตรง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นสักขีพยานในการลงนาม สำหรับหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกินมหาบัณฑิต (M.B.A.) กลุ่มวิชาการตลาดและธุรกิจเครือข่ายนี้จะมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา เป็นหัวหน้าคณาจารย์ประจำหลักสูตร

Comments are closed.