วันพุธ , 23 กันยายน 2020
Breaking News

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ…ใกล้เปิดรับแล้ว !!

ช่วงปลายปีอากาศดี ๆ แบบนี้ น้อง ๆ ที่หลงรัก “เครื่องแบบ” ต้องเตรี ยมตัว เตรียมใจและเตรียมร่างกายกันเป็นพิเศษ เพราะแทบทุกเหล่าทัพ  ทั้ง ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ รวมทั้งสถาบันด้านพยาบาล ต่างเตรียมเปิดรับกันแทบทั้งสิ้น

“วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ” ก็เป็นอีกแห่งครับที่สถิติการสมัครในปีที่ผ่านมามีน้อง ๆ หลายหมื่นคนแสดงความจำนงค์ว่าต้องการเข้าไปเรียนสถาบันแห่งนี้

ในปีนี้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ก็คาดว่าจะทำการเปิดรับในช่วงเวลาใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งการเปิดรับสมัครนั้นก็จะเป็นแบบ “รับตรง” เฉพาะลูกตำรวจ และอีกประเภทคือ “แอดมิสชั่นส์กลาง” ซึ่งเปิดกว้างให้คนทั่วไปทั้งชายและหญิงสมัครได้

ส่วนอีกประเภทคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล “

แต่ละประเภทจะเป็นอย่างไร ลองไปศึกษาดูจากข้อมูลการรับสมัครในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมากันเลยครับ…

รับตรงเฉพาะลูกตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ GAT (General Aptitude Test), PAT 2 (Professional and Academic Test)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– โสด

– อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา

– ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

– ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียก หรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

– มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติโดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเข้ารับราชการ ก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็น รายๆ ไป

การสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

– จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กุมภาพันธ์  ถึงมีนาคม ในราคาชุดละ 100 บาท เวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ download ใบสมัครทาง website: http://www.nurse.police.go.th

จำนวนที่ต้องการ

ทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 14 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097

E-mail: policenc@royalthaipolice.go.th

Website: http://www.nurse.police.go.th

รับบุคคลทั่วไปผ่านแอดมิสชั่นส์กลาง

การรับประเภทนี้ น้อง ๆ ต้องยื่นคะแนนตามวันเวลาที่สอท.กำหนด

รับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง       เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๑.จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๐๐ คน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

– มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

–  เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา)

– ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

– ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

– มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ช่วงต้นเดือนมกราคม   และเปิดรับสมัครจนถึงเดือน มีนาคม

น้อง ๆ ที่สนใจติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์

http://nursepolice.go.th/index.php

Comments are closed.