วันพุธ , 18 กรกฎาคม 2018
Breaking News

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) 200 อัตรา

ทหารราบ.

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)จำนวน 200 อัตรา
บรรจุในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี(ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เมษายน 2557)
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
  • มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ

กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันที่ 14-31 ม.ค. 57 เวลา 08.30-16.30 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.