วันพฤหัส , 2 กรกฎาคม 2020
Breaking News

สกอ.เปิดมอบทุนTechnology Grantsเรียนต่อ ทำวิจัยที่ออสเตรีย

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบุคคล ทั่วไปของไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญา เอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็นทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครรับทุนแต่ละประเภทได้ตามประกาศทุน และขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครรับทุนเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (สำหรับกรณีที่เป็นอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา)

2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว

3. หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษา/ทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย

4. จดหมายรับรอง (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)

5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน (สำหรับกรณีสมัครทุนปริญญาเอก)
หมดเขตรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่  23 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น. โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มี หลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) ประกาศทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)

2) ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship)

3) ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)

4) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th

Comments are closed.