วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

สกอ.แจกทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ ป.ตรี-เอก ปี 56-57อีก400ทุน

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2552-2555 รวม 400 ทุน

โครงการนี้แต่เดิมวางเป้าหมายจะรับทั้งหมด 4 รุ่น แบ่งเป็น

ทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกต่อเนื่อง จำนวน 800 ทุน

ทุนระดับปริญญาโทและเอกต่อเนื่อง จำนวน 800 ทุน รวม 1,600 ทุน

แต่หลังจากครบกำหนดเวลาแล้วมีผู้ขอรับทุนเพียง 1,189 คนเท่านั้น แบ่งเป็น

ทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกต่อเนื่อง 774 คน

ทุนปริญญาโท และเอกต่อเนื่อง 415 คน

ดังนั้น สกอ.จึงขอขยายระยะเวลาให้ทุนระดับปริญญาตรี โท และเอกต่อเนื่อง เพิ่มอีก 2 รุ่น ปี 2556-2557 รุ่นละ 200 ทุน รวม 400 ทุน เพื่อให้ได้เป้าหมายภาพรวมตามที่กำหนด 1,600 ทุน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กล่าวว่า โครงการ ดังกล่าวเป็นโครงการที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เป็นต้น สาขาดังกล่าวเป็นสาขาที่เรียนยาก ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนสนใจน้อย
ข้อมูลการเปิดคัดเลือกทุนเพิ่มอีก 105 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับป.ตรี-ดอกเตอร์ ในปีการศึกษา 2555

 

การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 ทุน รวม 800 ทุน โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป

ทางโครงการฯ ได้เปิดรับสมัครและดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ไปแล้วนั้น มีจำนวนนิสิตนักศึกษาที่

มีสิทธิ์เข้ารับทุนทั้งสิ้น 163 ทุน จาก 200 ทุน/รุ่น

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานกลาง ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ร่วมกันดำเนินการรับนิสิตนักศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) อีก จำนวน 37 ทุน

ระยะเวลาการรับสมัคร และจำนวนทุนที่รับเพิ่มเติมในแต่ละสถาบัน
ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธ.ค. พ.ศ. 2555
จำนวนทุนที่รับเพิ่มเติมทั้งหมด 37 ทุน

การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนเพิ่มเติม รวม 68 ทุน แก่ผู้ที่กำลังศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอกของคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่ร่วมโครงการ ในสาขาที่โครงการระบุตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ระยะเวลาการสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2555
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่สังกัด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) ปริญญาโทควบเอก และปริญญาเอก รวม 68 ทุน

รายละเอียดการสมัครทุนรุ่นที่ 5 

Comments are closed.