วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สช. มอบเกียรติบัตร ประกันคุณภาพภายใน ทั่วประเทศ

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ประกอบด้วย ประเภทสามัญศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ และนอกระบบ  กว่า ๑,๕๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ ที่ผ่านการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี ๒๕๕๕ โดยกิจกรรมมอบเกียรติบัตรมีขึ้นจำนวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น (สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (สถานศึกษาภาคกลางและกรุงเทพฯ)

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (สถานศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก) และ

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา (สถานศึกษาภาคใต้)

เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเอกชน และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกัน คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สช. คาดว่า กิจกรรมดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา สามารถนำจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง รวมถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษามาปรับใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษามากขึ้น เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก และรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน นำไปสู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวหน้า ก้าวไกลสู่สากลต่อไป

Comments are closed.