วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

        ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  สำหรับภาคการศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556

เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการ ศึกษามากขึ้น  และให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2549  และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2550  จึงกำหนดหลักเกณฑ์  รายละเอียด  เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาสำหรับบุคลภายนอก  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชากลยุทธิืการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อมูลการรับสมัคร

โดยเป็นทุนการศึกษาเฉพาะค่าหน่วยกิต จำนน 36 หน่วยกิต  และค่าศึกษาดูงานในประเทศ  ไม่ร่วม  ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ  ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การรับสมัคร

1.  สมัครได้ด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร  

อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 ทุกวันทำการ
เวลา 09.00-17.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้-22 มีนาคม 2556

โทรศัพท์ 02-832-0280, 02-832-0413
โทรสาร 02-832-0394

2.  สมัครผ่านเว็บไซต์

www.pim.ac.th/mba
ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2556

ที่มา : vcharkarn.com

Comments are closed.