วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลายหลักสูตร ได้แก่

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
หรือดูรายละเอียดที่ http://litu.tu.ac.th/2012/index.php

สมัครสอบ online ที่ http://litu.tu.ac.th/ma/login.aspx

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-613-3106 (PH.D. in ELT and MA in TEFL) หรือ 0-2613-3105 (Diploma in Careers)

Comments are closed.