วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.)

สทป. จึงมีความประสงค์ที่จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกที่กำลังศึกษาใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรร่วมระหว่าง สทป.และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์.pdf)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน

เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

– ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ไฟล์ PDF)

วิธีการสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน
และยื่นเอกสารสมัครดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มายัง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่
ที่อยู่ เลขที่ 47/345-352 ชั้น 9 อาคารไคตัค (ตรงข้ามสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ที่มา :  dtasc.dti.or.th

Comments are closed.