วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

สทศ ยกเลิกการจัดสอบ U-NET แล้ว หลังจากถูกกระแสต่อต้านอย่างหนัก

สทศ

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ครั้งพิเศษ 2557
ได้มีมติให้ยกเลิกการจัดสอบ U-NET ที่เดิมกำหนดสอบในปีการศึกษา 2557 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และเนื่องจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ไม่ประสงค์จะนำผลสอบไปใช้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสอบ
สำหรับการประเมิณในระดับอุดมศึกษานั้น สทศ. จะพัฒนาระบบการประเมิณและเตรียมกระบวนการดำเนินการต่อไป
และจะไม่บังคับให้บันฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมสอบกลางใดๆ แต่จะเป็นการวัดคุณภาพตามความสมัครใจ ในลักษณะเดียวกันกับการสอบ TOEFL เป็นต้น

ที่มา www.niets.or.th

Comments are closed.