วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สท มอบ 22 ทุนในโครงการ Japan – ASEAN Oceanian Student & Youth Exchange Program

japan

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น – อาเซียน อายุระหว่าง 16 – 25 ปี จำนวน 22 คน
และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก (Japan – ASEAN Oceanian Student & Youth Exchange Program)
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 27 มีนาคม 2557
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้้

1.ผู้สมัครทั่วไป คัดเลือกเข้าโครงการ 16 คน
2. ผู้สมัครที่เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 6 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.มีสัญชาติไทย

2.อายุระหว่าง 16-25 ปี

3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

4.มีสุขภาพแข็งแรง
5.ปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้
6.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาหรือดูงานตามคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่นมาก่อน
7.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุน หรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศของ สท.ต้องกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

28 มีนาคม 2557 ณ ป้ายประกาศหน้าหอประชุม สท. และทางเว็บไซต์ www.opp.go.th , www.oppy.go.th

สอบสัมภาษณ์
1-3 เมษายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

4 เมษายน 2557 เวลา 14 .00 น. ณ ป้ายประกาศหน้าหอประชุม สท. และทางเว็บไซต์ www.opp.go.th , www.oppy.go.th

สถานที่รับสมัคร
กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาศ และผู้สูงอายุ
(สท) 618/1 ถนนนิคมมักกสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2255 5850-7 ต่อ 178 และ 0 2651 6534 ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.