วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สภาการศึกษาตื่น คิดปรับหลักสูตรฝึกให้เด็กคิดคำนวณ-วิเคราะห์มากกว่าท่องจำ

สภา การศึกษา จัดประชุมวิชาการแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ที่กำหนดนโยบายเร่งด่วนการศึกษาประเทศ ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมทางวิชาการ เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)และ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มาตรา 33 ที่กำหนดให้สภาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้เข้ากับการศึกษาทุกระดับ ที่กำหนดนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศให้มีความทันสมัย สามารถเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยดร.ศศิธารา กล่าวว่า ต่อจากนี้ การจัดรูปแบบเรียนการสอน และหลักสูตรการศึกษาในประเทศ ต้องฝึกให้นักเรียน นักศึกษา คิดคำนวณ และวิเคราะห์มากกว่าท่องจำ ปลูกฝังหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเห็นที่แตกต่าง โดยต้องปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ส่วนแผนการศึกษาในอนาคต ต้องสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษา และเทียบโอน เพื่อลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ สร้างรายได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาให้มีงานทำทันที นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับครู อาจารย์ หรือบุคคลากรทางการศึกษา ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่ครูจะได้รับ โดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจในอาชีพ และเพื่อให้เด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีอนาคตทางการศึกษาต่อไป

Comments are closed.