วันเสาร์ , 7 ธันวาคม 2019
Breaking News

สภาวิชาชีพทำงานซ้ำซ้อน..รับรองหลักสูตร-อนุมัติปริญญา

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 12 พ.ย.55 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุมทางวิชาการ ทปอ.ประจำปี 2555 เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพ ที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา”

ในโอกาสนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.(…) ได้ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การจัดความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสภาวิชาชีพ” ตอนหนึ่งถึงแผนการศึกษาชาติ ระบุให้การกำหนดมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อีกทั้ง พ.ร.บ.ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจอนุมัติหลักสูตรและปริญญาบัตร ภายใต้มาตรฐานที่ กกอ.กำหนด แต่ต่อมาเมื่อมีกฎหมายสภาวิชาชีพ เกิดขึ้นวิชาชีพแรก คือ เนติบัณฑิตสภา มีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก แต่ไม่ได้รับรองปริญญา ต่อมาเนติบัณฑิตสภา จะลงไปให้คำแนะนำการสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย มากกว่าจะรับรองหลักสูตร

อย่างไรก็ตาม หลังปี 2528 กฎหมายสภาวิชาชีพ มีเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 15 วิชาชีพ และล่าสุดกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาได้แก่ สภาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้วิชาชีพที่ดูจะมีความเข้มข้นมากที่สุดคือ สภาการพยาบาล และเป็นหน่วยงานแรกที่รับรองทั้งหลักสูตร และปริญญาบัตร ดังนั้น จึงต้องมาดูว่าการที่มีอำนาจอนุมัติทั้งสองส่วน จะเป็นการไปก้าวก่ายอำนาจของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่

“ปัจจุบันสภาวิชาชีพหลายแห่ง มีอำนาจในการรับรองปริญญาบัตร ซึ่งอำนาจดังกล่าวเป็นของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากความเข้มงวดของกฎหมายเช่นนี้ ทำให้บางกรณี เช่นการจัดตั้งคณะวิชาบางครั้งทำไม่ได้จนกว่าสภาวิชาชีพจะรับรองหลักสูตร ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จะเป็นการจำกัดความก้าวหน้าของวิชาการหรือไม่”

นายมีชัย กล่าวและว่า นอกจากนี้หลายวิชาชีพ ได้มีการรับรองหลักสูตรและปริญญาบัตรแล้ว ยังกำหนดให้ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีก ซึ่งแสดงว่ายังวางใจไม่ได้ ต้องทดสอบความรู้อีก แล้วจะรับรองหลักสูตรไปทำไม

“หลังจากนี้สภาวิชาชีพ ต้องกลับไปคิดว่าการจำกัดขอบเขต หรือตีกรอบให้สถาบันอุดมศึกษาเดิน มันจะเป็นอุปสรรคอย่างไร และการทำหน้าที่รับรองหลักสูตรและปริญญาบัตร เป็นการทำเกินหน้าที่ของสภาวิชาชีพหรือไม่ อีกทั้งยังอาจจะริดรอนเสรีภาพทางวิชาการ และหมิ่นเหม่ก้าวก่ายเกินความจำเป็น ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพในการประกอบวิชาชีพหรือไม่ ซึ่งผมเข้าใจดี ถึงข้อห่วงใยของสภาวิชาชีพ ที่เกรงว่ามหาวิทยาลัย จะสอนสะเปะสะปะ แต่ผมมีทางออก ซึ่งขณะนี้กำลังมีการปรับปรุงโครงสร้าง กกอ. ซึ่งควรจะมีตัวแทนสภาวิชาชีพนั่งอยู่ใน กกอ.ด้วย มีหน้าที่ในการอนุมัติหลักสูตรจะได้ลดความซ้ำซ้อน หากสภาวิชาชีพ เห็นด้วยกับผม ก็จะได้เสนอเพื่อปรับปรุงโครงสร้างไปในคราวเดียวกัน”นายมีชัย กล่าว

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.