วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สมศ. เดินหน้าใช้โอเน็ตประเมิน ร.ร.

จากกรณีผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานหลายแห่ง แสดงความไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ในทุกตัวบ่งชี้ หากพบเกณฑ์ใดต้องปรับปรุงจะมีผลทำให้ไม่ได้รับการรับรองทันทีนั้น ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ.กล่าวว่า ตนเข้าใจดีว่าเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 5 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนถือเป็นยาขมสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ซึ่งที่ผ่านมา สมศ.ได้รับความเห็นจากโรงเรียนหลายแห่งที่ต้องการให้ลดค่าน้ำหนักเกี่ยวกับ คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ โอเน็ต บางแห่งไม่อยากให้ใช้โอเน็ตเป็นตัวชี้วัดเลย ซึ่งขอชี้แจงว่าคะแนนโอเน็ตถือเป็นเครื่องมือวัดผลที่เป็นมาตรฐานกลางระดับ ชาติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นโรงเรียนต้องทำหน้าที่เพื่อรับประกันคุณภาพของเด็กที่มาเรียนให้อยู่ ในเกณฑ์ระดับชาติให้ได้ ถ้าส่วนที่ยังทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไป โดย สมศ.ได้พยายามช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น แนะนำให้โรงเรียนพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในเพื่อให้เห็นระดับความสามารถและ พัฒนาตัวเองได้ตรงจุด รวมถึงให้มีการจัดกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.ในระดับดีมากเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่ให้พัฒนาและผ่านเกณฑ์ประเมินไปด้วยกัน เป็นต้น

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าว กรณีที่ครูและผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่จะให้มีการเลื่อน วิทยฐานะโดยนำคะแนนโอเน็ต มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาว่า  เรื่องนี้เป็นนโยบายของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.ศึกษาธิการ แต่เมื่อมีเสียงคัดค้าน ก.ค.ศ.ก็จะมีการนำไปหารือกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ว่า จะให้เดินหน้านโยบายนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการประเมินวิทยฐานะก็มีการพิจารณาโดยใช้คะแนนโอเน็ต และคะแนนแบบทดสอบระดับชาติ หรือ เอ็นที เป็นส่วนประกอบอยู่แล้ว แต่ในเมื่อมีครูและผู้บริหารไม่เห็นด้วยก็อาจจะต้องไปศึกษาข้อดีข้อเสียตลอด จนข้อสังเกตในรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Comments are closed.