วันจันทร์ , 21 กันยายน 2020
Breaking News

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วย Masdar Intitute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย จำนวน 10 คน ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
        1. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
        2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน GPA มากกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี คะแนน GRE เท่ากับหรือมากกว่า 155 TOEFL เท่ากับหรือมากกว่า 91(IBT) หรือ ELTS เท่ากับหรือมากกว่า 6.5
        3. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการรับสมัครได้ที่ www.masdar.ac.ae หรือส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูดาบี ที่ thaiauh@emirates.net.aeภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
        ข้อมูลเพิ่มเติม
        1. MIST มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Massachusetts Intitute of Technology (MIT) และทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Agency – IRENA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานทดแทน
        2. ปัจจุบัน MIST มีความร่วมมือกับ BENA ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา MIST ที่มีผลการเรียนดีสามารถฝึกงานที่ RENA ระหว่างที่กำลังศึกษา
        3. MIST ให้ทุนการศึกษาซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมถึงบัตรโดยสารเครื่องบิน และเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

ที่มา : opec.go.th

Comments are closed.