วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สหรัฐให้ทุนนักศึกษาไทยไปศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ

สถาน ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ เพี่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้
รายละเอียดโครงการ 
สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกเป็นโครงการ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ มาศึกษาและอภิปรายประเด็นที่สำคัญนี้ในสหรัฐอเมริกา  สถาบันฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การศึกษาข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการบรรยาย  นอกจากนี้ สถาบันฯ จะมีการจัดทัศนศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา การเยือนสถานที่ท้องถิ่นและกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเสริมการศึกษาในห้องเรียน  ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้ผู้ร่วมโครงการพำนักเพื่อศึกษาวิชาการที่สถาบันเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์และเดินทางทัศนศึกษาในประเทศเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกของสหรัฐฯ จะศึกษาบทบาทของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ของสหรัฐอเมริกา  สถาบันฯ จะใช้เทคนิคการศึกษาจากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มองเห็นประเด็น ต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อันได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแบบยั่งยืน/การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตพลังงาน (ทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบดั้งเดิม) และการจัดการและบำบัดน้ำ  จะมีการศึกษาประเด็นเหล่านี้จากแง่มุมต่างๆ เช่น กิจกรรมของกลุ่มรากหญ้าในพื้นที่และโครงการริเริ่มต่างๆ ของภาคประชาชน  แนวทางด้านการตลาดตลอดจนนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง  นอกจากนี้ สถาบันฯ อาจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของ ประเทศ  ท้ายสุด สถาบันฯ จะศึกษาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์และเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกากับประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– อายุ 18 ถึง  25 ปี (ไม่เกิน 25 ปีภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2556) และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
-มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
– เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังเหลือการเรียนอีกหนึ่งภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย และต้องกลับประเทศไทย เพื่อเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
– สามารถเดินทางมารับการสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯได้
– ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน และกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
– มีภาวะผู้นำ มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีผลการศึกษาในระดับดีมาโดยตลอด โดยจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย รางวัลต่างๆ และคำรับรองจากอาจารย์ ผู้สอน
– มีความเป็นผู้ใหญ่, รับผิดชอบ, มั่นใจในตนเอง, อดทน, ใฝ่รู้, พึ่งพาตนเองได้ และ ใจกว้าง
– ไม่เคยมีประสบการณ์ หรือประสบกรการณ์น้อยมากในการศึกษาหรือเดินทางไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ
– เต็มใจและสามารถเข้าร่วมโครงการวิชาการที่เข้มข้น การบริการชุมชนและการเดินทางเพื่อการศึกษา
– สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างดี เต็มใจที่จะมีเพื่อนร่วมห้องพัก และสามารถปรับตนเข้ากับวัฒนธรรม และสังคมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมและสังคมในประเทศของตนได้
ข้อกำหนด
– ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการวิชาการอย่างเต็มที่ เข้าฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและอ่าน    ตำราและบทความต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่เดินทางเข้า ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนวันเปิดโครงการ หรืออยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา    หลังจบโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ ออกจากสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อนในขณะที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หากญาติหรือเพื่อนมีความประสงค์จะมาเยี่ยม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเรื่องเข้าปรึกษากับ  สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมและผู้อำนวยการโครงการเป็นรายๆ ไป
– หากผู้เข้าร่วมโครงการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถาบันฯ หรือกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมายของ    ประเทศ อาจเป็นเหตุให้ต้องออกจากโครงการในทันที
เงื่อนไข
 -จะมีการเสนอชื่อผู้สมัครสี่คนจากทั่วประเทศต่อสำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรม กระทรวงการ    ต่างประเทศสหรัฐฯ
– สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกรอบสุดท้าย
– สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ระยะเวลาโครงการ  ห้าสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ. 2556
เอกสารที่ต้องใช้        

1. ใบสมัคร

2. ใบรับรองผลการศึกษา
3.ประสบการส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
4.จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์
ตารางการดำเนินงาน
28 ธันวาคม 2555                                 ปิดรับสมัคร
8 มกราคม 2556                                   สอบสัมภาษณ์
มีนาคม-เมษายน 2556                         ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งกำหนดการเดินทางให้นักเรียนทุนทราบ
ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ได้ 2 ทางคือ
1.อีเมล์  bangkokpd@state.gov โดยใช้หัวข้อว่า U.S. Environmental Institute
2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

โดยเอกสารต้องมาถึงภายในวันที่ 28 ธันวาคม  2555

แผนกวัฒนธรรม
ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
ชั้น 10, 93/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่  28 ธันวาคม 2555
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดส่ง email มาที่ bangkokpd@state.gov

Comments are closed.