วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สอนให้เกิดการเรียนรู้ – เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น

เพราะคำว่า “ครู” จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ดีในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบ ครูที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ หมั่นศึกษา ค้นคว้า และคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สังคม และประเทศชาติให้ได้ อีกทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเสียสละ อดทน มีความละเอียดอ่อนพร้อมแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทุกคนเพื่อนำพาเขาไปสู่เป้า หมายสำคัญ คือ เกิดการเรียนรู้  มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และเติบใหญ่ขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

วันนี้จะพาไปพูดคุยกับ ครูพิสมัย  กองธรรม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจับไม้ หมู่ 3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)หนองคาย เขต 2 ครูประจำชั้น ป.6 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ.เฝ้าไร่  และประธานชมรมกลุ่มสาระภาษาไทยของ สพป.หนองคาย เขต 2

ครูพิสมัย  บอกว่า การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้ในทุกวิชา หากนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ก็จะทำให้การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ง่ายขึ้น และต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ได้เร็ว แต่บางคนอาจจะช้า ซึ่งคนที่เรียนช้าจำเป็นต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ นอกจากการใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนช่วยกันพัฒนาขึ้นมาแล้ว อาทิ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สรภัญญะมาตราตัวสะกด บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียเรื่องการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสรภัญญะคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แบบฝึกหัดอ่าน เขียนคำใหม่ในบทเรียน เป็นต้น ยังต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ซี ไอ โอ ซี  หรือ วิธีสอนแบบร่วมมืออีกด้วย ซึ่งจะเป็นการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรียนช้า 1 คน ผสมผสานกับวิธีซินเนคติกส์ ซึ่งเป็นการเรียนแบบความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือกันช่วยเหลือกัน นอกจากนี้ยังต้องจัดสอนเสริมนอกเวลา รวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรูป แบบเหล่านี้ด้วย

’เป้าหมายของการจัดการศึกษาก็เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามความ คาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู สังคม และของประเทศชาติที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคระห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านออกเขียนได้  เพื่อผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น“ ครูพิสมัย กล่าว

ครูพิสมัย ยังบอกอีกว่า การเป็นครูต้องรัก เมตตา  มีความปรารถนาดีกับนักเรียน ต้องให้ความใกล้ชิดกับทุกคน การแต่งกายก็ต้องเรียบร้อย ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในทุกเรื่อง หากพบปัญหาในตัวเด็กที่มีผลต่อการเรียนต้องเข้าไปรับทราบและช่วยหาทางแก้ไข ทันที ซึ่งจากผลการพัฒนานวัตกรรมและนำมาใช้แล้วพบว่านักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการอ่าน เขียนคำในมาตราตัวสะกดได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม และโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายด้านในทุกระดับ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของนัก เรียน.

จิรศักดิ์ วงษ์คำจันทร์

Comments are closed.