วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

สาธารณรัฐเซอร์เบียมอบทุนให้นักศึกษาไทย 2 ทุน

school เซอร์เบีย

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย ณ กรุงจาการ์ตา (เขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย) ได้แจ้งโครงการทุนการศึกษาThe World in Serbiaสำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกและผู้สังเกตการณ์กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-aligned Movement) สำหรับปีการศึกษา๒๕๕๖/๕๗ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลสาธารณรัฐเซอร์เบียเสนอที่จะให้ทุนการศึกษาจำนวน ๒ ทุน โดยขอให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแสดงความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในคณะที่ สนใจและคณะสำรอง (alternate faculty) ตามใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ จะมีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการเรียนภาษา การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเซอร์เบีย ในการนี้ ฝ่ายเซอร์เบียขอให้นักศึกษาไทยที่สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาไปยังสถาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบียฯ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.bg.ac.rs

ที่มา  http://www.bic.moe.go.th

Comments are closed.