วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจกทุน163โครงการให้น.ศ.ทำวิจัย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศได้ทำการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการที่มอบทุน
1. แผนเพื่มประสิทธิภาพการใชัพลังงาน จำนวน 16 หน่วยงาน รวม 96 โครงการ แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 13 โครงการ ปริญญาโท 21 โครงการ และปริญญาตรี 35 โครงการ ในวงเงินรวม 4,878,500 บาท

Download รายละเอียดผู้ได้รับทุนที่นี่

2. แผนพลังงานทดแทน จำนวน 19 หน่วยงาน รวม 67 โครงการ แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 13 โครงการ ปริญญาโท 23 โครวการ และปริญญาตรี 31 โครงการ ในวงเงินรวม 4,959,890 บาท

Download รายละเอียดผู้ได้รับทุนที่นี่

 

Comments are closed.