วันพฤหัส , 29 ตุลาคม 2020
Breaking News

สำนักงานเลขาฯสภาผู้แทนฯแจกทุนให้ระดับป.โท-ป.เอกทำวิจัย

ด้วยสำนักงานเลขาำธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในด้านการตรากฎหมาย ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ

รายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนาการวิจัย มีดังนี้
คุณสมบัติผู้ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย
๑. สัญชาติไทยและเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๒. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย
๓. สำมารถท ำวิจัยให้ส ำเร็จได้ตามระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร

๔. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ให้สมัครขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย

Comments are closed.