วันอาทิตย์ , 24 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

สำนักงาน ก.พ. จะทำการคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ปี 2556

17

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร
๑.๑ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนา
ข้าราชการ) จำนวน ๒๕ หน่วย รวม ๒๗ ทุน รายละเอียดของแต่ละหน่วย

๑.๒ ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของ
กระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จำนวน ๘๔ หน่วย รวม ๘๘ ทุน

๑.๓ ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของ
หน่วยงานของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน ๑๖ หน่วย รวม ๑๖ ทุน

ทั้งนี้ ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับการจัดสรรทุน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ
สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
๓.๒ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัครของสำนักงาน ก.พ. (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ ๒ ปีแล้ว
๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และผลการเรียน ดังนี้
(๑) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
๒) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
ป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้
การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน (ตามเอกสารแนบท้าย ๑-๓) หรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.thหัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.