วันเสาร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนศึกษาใ้ห้กับข้ารา่ชการในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ

17

สำนักงาน ก.พ. จะทำการคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๖
ในระดับ ปริญญาโท และปริญาเอก โดยเป็น ประเทศในภูมิภาคยุโรป และ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ดังนี้ เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเดนมาร์ค แคนาดา
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

ทุนที่รับสมัครมีดังนี้

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง จำนวน 25 หน่วย 27 ทุน
2. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน 84 หน่วย 88 ทุน
3. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 16 หน่วย 16 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน
ทุนศึกษาในระดับปริญญาโท
จะต้องเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก
จะต้องเป็นผู้ที่จบปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษพอที่จะไปศึกษาที่ต่างประเทศได้

ข้อผูกพันในการรับทุน

ผุ้ที่ได้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับทุน เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาทีได้รับทุน
และหากไม่มาปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ให้ไว้ จะต้องชดใช้ เงินทุนที่ได้จ่ายไปทั้งหมด ทั้งต้องถูกปรับอิก 2 เท่า
การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 สิงหาคม 2556
สมัครได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.