วันพุธ , 8 กรกฎาคม 2020
Breaking News

หวั่น ป.บัณฑิต มอส.ชวดตั๋วครู

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังพบปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงาน อาทิ การโอนย้ายนักศึกษา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายคืนให้แก่นักศึกษา,นักศึกษาที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการควบคุม มอส.แล้ว บางรายยังไม่ได้รับทรานสคริปต์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น อย่างไรก็ตามตนขอแจ้งเตือนไปยังนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)วิชาชีพครู ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาจาก มอส.ไปแล้ว จำนวน 383 คน ให้รีบไปติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อขอรับรองความรู้โดยการเทียบโอน ตามประกาศกรรมการคุรุสภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ที่จัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยที่สภามหาวิทยาลัยและ สกอ.ไม่รับทราบ แต่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ขอรับรองความรู้โดยการเทียบโอนหรือทดสอบความรู้ ซึ่งกำลังจะหมดเขตตามที่คุรุสภาประกาศไว้ในสิ้นปีนี้

“สำหรับการอนุมัติให้นักศึกษา มอส.จบการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังมหาวิทยาลัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ขณะนี้ผมได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาให้ สกอ.เพื่อออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ป.บัณฑิต เพิ่มเติม จำนวน 227 คน ซึ่ง ผมยังเป็นห่วงนักศึกษากลุ่มนี้ว่าอาจได้ใบรับรองไม่ทันต่อการยื่นเรื่องไปยังคุรุสภา เพราะจะหมายความว่าสิ่งที่นักศึกษาพยายามเดินเรื่องและเรียกร้องให้ได้มาตลอดนั้น ไม่มีผลอะไรเลย” รศ.ดร.สุมนต์ กล่าว.

ที่มา-เดลินิวส์

Comments are closed.