วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ออกใบรับรองจบเด็กมอส.ร้องค่าธรรมเนียมย้ายที่เรียน

นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (คกก.ควบคุม มอส.)เป็นผู้ชำระบัญชี ทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินหนี้สิน และหาที่เรียนให้กับอดีตนักศึกษา มอส.เปิดเผยถึงการประชุม คกก.ควบคุม มอส. ว่าที่ประชุมไม่มีมติอนุมัติสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาที่มายืนยันสภาพนัก ศึกษา แสดงหลักฐานต่างๆ เมื่อวันที่ 11 และ 18 พ.ย. 55 ซึ่งผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล ตามที่ตนเสนอ เนื่องจากที่ประชุมต้องให้กฤษฎีกาตีความว่ามีอำนาจอนุมัติหรือไม่ หากมีอำนาจอนุมัติก็จะพิจารณาสำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล แต่หากตีความว่า ไม่มีอำนาจใดๆ ก็จะขอให้ทาง สกอ.ออกใบรับรองสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของ สกอ.ที่สามารถออกใบรับรองสำเร็จการศึกษาได้ โดยใบรับรองมีสิทธิ์เหมือนกับใบประกาศนียบัตร

นายสุมนต์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีการหาที่เรียนใหม่ให้กับอดีตนักศึกษา มอส.นั้น ขณะนี้พบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งนักศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้กับ มอส.ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่าย อาทิปริญญาตรี 30,000 บาท, ป.บัณฑิต 36,000 บาท ปริญญาโท 99,000 บาท ทาง มอส. ก็ควรเป็นผู้จ่ายค่ารับโอนไปที่แห่งใหม่ด้วยส่วนจะเป็นจำนวนเท่าไรคงต้องมี สูตรในการคิดคำนวณตามจำนวนปีที่เรียนไปแล้วส่วนที่สอง คือ ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อยอดของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งพบว่าบางวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติ ที่อาจเรียนไปแล้วหากต้องย้ายที่เรียนใหม่และต้องเรียนวิชาเดียวกันนี้ ก็ไม่ควรต้องจ่ายเงินส่วนนี้อีก ส่วนเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต แม้ว่า กกอ.จะมีมติยกเว้น แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีกฎระเบียบจึงไม่สามารถเทียบโอนไปได้ทั้ง 100% ทั้งนี้สกอ. กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลก่อนจะออกหนังสือรับรอง และทรานสคริปต์ เพื่อใช้เทียบโอนต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Comments are closed.