วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

เรียนต่อ คณะเกษตร นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์

 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรงครั้งที่  1  / 2556  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  31  ธันวาคม  2555  ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.taip.agr.ku.ac.th/

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า จากทุกสาขา

2. มีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งของ IELTS 5.0, TOEFLไม่ต่ากว่า 500, SAT 1100 ขึ้นไป หรือสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษที่โครงการฯ จัดสอบ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Comments are closed.