วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

เงินเดือนครูหอมฟุ้ง! ยอดสมัคร”ครูผู้ช่วย”ทะลุแสนแปด

108,098 คน แต่มีอัตราบรรจุเพียง 1,058 อัตรา ชี้เงินเดือนครูจูงใจแห่มาสมัครมากกว่าปีที่ผ่านมา พบอยากเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์มากที่สุด รองมาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ส่วน สพป.สุรินทร์ เขต3 ครองแชมป์ยอดสมัครปีนี้

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.55 แหล่งข่าวระดับสูงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประจําปี พ.ศ.2555 ใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จํานวน 78 เขต มีตําแหน่งวางบรรจุจํานวน 1,058 อัตรา ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผานมานั้น ปรากฏว่ายอดสรุปผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยประจํา ปี พ.ศ.2555 ทั้งสิ้น 108,098 คน

โดยเรียงลําดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผู้สมัครมาก 10 อันดับแรก ดังนี้ สพป.สุรินทร์ เขต3 จํานวน 8,768 คน สพม.เขต2 จํานวน 6,648 คน สพป.นครราชสีมา เขต5 จํานวน 4,332 คน สพป.ศรีสะเกษ เขต4 จํานวน 4,176 คน สพป.พิษณุโลก เขต3 จํานวน 3,671 คน สพม.เขต33 จํานวน 3,630 คน สพม.เขต1 จํานวน 3515 คน สพป.หนองคาย เขต2 จํานวน 3,380 คน สพม.เขต21 จํานวน 3,137 คน และ สพป.สระแก้ว เขต2 จํานวน 2,875 คน

แหล่งข่าว สพฐ.กล่าวอีกว่า สําหรับ 39 สาขาที่เปิดสอบบรรจุ มียอดสมัครเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ คอมพิวเตอร์ 16,796 คน สังคมศึกษา 11,627 คน ภาษาอังกฤษ 10,200 คน ปฐมวัย ศึกษา/อนุบาลศึกษา 8,516 คน พลศึกษา 8,233 คน วิทยาศาสตร 6,621 คน คณิตศาสตร์ 6,454 คน ภาษาไทย 5,398 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 4,725 คน วิทยาศาสตรทั่วไป 4,639 คน การเงิน/บัญชี 3,154 คน เกษตร 2,726 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 2,588 คน ชีววิทยา 1,691 คน คหกรรมทั่วไป 1,609 คน ศิลปศึกษา 1,486 คน นาฎศิลป์ 1,463 คน

ฟิสิกส์ 1,458 คนเคมี 1,417 คน บรรณารักษ์ 1,100 คน ดนตรี 1007 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 846 คน การศึกษาพิเศษ 647 คน สุขศึกษา 611 คน ดนตรีสากล 517 คน ภาษาจีน 458 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 425 คน ดนตรีไทย 391 คน โสตทัศนศึกษา 301 คน ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) 253 คน ภาษาญี่ปุน 181 คน ภาษามลายู 49 คน ภาษาเกาหลี 10 คน ดุริยางศิลป์ 10 คน ภาษาพม่า 6 คน กิจกรรมบําบัด 3 คน ภาษาสเปน 1 คน ส่วนภายภาพบําบัด 1 คน และภาษาอังกฤษปริญญาโทยังไม่มีผู้สมัคร

แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวต่ออีกว่า ยอดสมัครครูผู้ช่วยในปีนี้หากเทียบกับปีที่ผานมาถือว่าปีนี้มีคนอยากมาเป็น ข้าราชการครูมากขึ้น เนื่องจากปีที่ แล้วมียอดสมัครเพียง 95,885 คน ซึ่งอาจเป็นเพราะข้าราชการครูมีค่าตอบแทนในทิศทางที่สูงขึ้น ส่วนยอดสมัครตามสาขายอดนิยมนั้น ถือว่าไม่เปลี่ยนจากปีที่ผานมามาก อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาการสมัครครูผู้ช่วยเข้ามา เบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นเพราะความชัดเจนเรื่องการประกาศใช้ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู ที่ปีนี้จะไม่มีการผ่อนผันเหมือนปีที่ผานมา

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.