วันอาทิตย์ , 17 มกราคม 2021
Breaking News

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ 2560

6-7 กรกฎาคม 2560 โรงแรมบางกอกชฏา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – คณะผู้จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2560 ขอเชิญผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฏา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ” พบกับวิทยากรด้านจิตวิทยาคลินิกชื่อดัง ศาสตราจารย์ ซูซาน อี วัลช์ (Prof. Susan E.Walch) จากมหาวิทยาลัย เวสท์ ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเปิดรับผลงานวิชาการในหัวข้อ จิตวิทยาทั่วไป, จิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยาศาสตร์, จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม, จิตวิทยาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์, จิตวิยาคลินิก จิตเภสัชวิทยาและการใช้สารเสพติด, จิตบำบัด, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร, จิตวิทยาการศึกษา, จิตวิทยาการปรึกษา, การวิเคราะห์พฤติกรรม, จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาศาสนา ความเชื่อ และจิตวิญญาณ, จิตวิทยาสุขภาพ และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2560 จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาจิตวิทยา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 095-964-9572 โทร 02-310-8317 อีเมล ru.TNCP2017@gmail.com เว็บไซต์ http://www.tncp2017.com หรือเฟสบุ้ก https://www.facebook.com/RU.TNCP2017/

Comments are closed.