วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

เปิดคัดรับทุนพัชรกิติยาภา ไปศึกษากฎหมายระดับป.โท ที่คอร์แนล

 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชร กิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน ดังนี้

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
          -มีสัญชาติไทย
          -ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
          -สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
          -สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
            ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet-based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
            ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
          -คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
          การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
          -ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
          -ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
          -ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิกก่อนได้รับทุน
          การรับสมัครสอบ
          -ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์-เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th
          -ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร-เนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ในวันเวลาราชการ
          หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          -รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3/4 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จำนวน 2 ใบ
          -ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
          -ใบรับรองผลสอบ TOEFL
          -ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
          -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          -สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง”และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
          การรับทุน ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา – การศึกษาวันนี้

Comments are closed.