วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

เปิดตัวโครงการธรรมาภิบาล กระตุกต่อสำนึกสังคม

ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธาน กรรมการมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิต ได้แถลงให้ทราบว่า มูลนิธิฯ นี้กำเนิดมาจาก คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทำงานที่ 91 ของราชบัณฑิตสถาน ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และอยู่ระหว่างดำเนินงานจัดตั้งสถาบันเครือข่ายสหวิทยาการ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกสถาบันในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ การเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในรูปแบบของสหวิทยาการ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ จะได้จัดทำหลักสูตรในการศึกษาอบรมด้านต่าง ๆ ในเรื่องที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของสังคมในยุคปัจจุบัน

การแถลงข่าวในวันนี้ เนื่องจากตามที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สังคมไทยที่วุ่นวายอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ขาดการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหลักใหญ่ คือ ความเป็นธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม ดังปัญหาใหญ่ของสังคมที่มีมายาวนาน คือ ปัญหาเรื่องคอรัปชั่น ความยุติธรรมในการบริหารงาน การเคารพกฎระเบียบ และการมีส่วนร่วมของสังคม มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี จัดแถลงข่าวในวันนี้ ในเรื่องของโครงการธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทยและสังคมโลก เริ่มตั้งแต่จุดเล็ก ๆ ของสังคม คือ ครอบครัว สังคม หน่วยงานต่าง ๆ ประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Henning GLASER, Director of Southeast Asian Center of Excellence for Public and good Governance, CPG ได้แจ้งว่าประเทศยอรมันได้ใช้ระบบนี้มานาน ปัญหาต่าง ๆ ในประเทศน้อยมาก ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

มูลนิธิฯ ได้จัดทำสัญลักษณ์ธรรมาภิบาล คือ “โบว์ธรรมาภิบาล” (good governance Ribbon, GG Ribbon) มี 2 รูปแบบ แบบที่ 1 ทำด้วยจีวรที่พระสงฆ์ใช้แล้ว นำมาใช้อีกครั้ง (เข้าพิธีปลุกเสก) แบบที่ 2 ทำด้วยริบบิ้นทั่วไปสีจำปา ทั้งสองแบบให้มีขนาดกว้าง 5-8 มิลลิเมตร ขดเป็นบ่วง ให้ด้านขวาทับซ้าย และติดเข็มกลัดด้านหลังในแนวดิ่ง ประดับทุกโอกาสที่ปกเสื้อ/อกเสื้อด้านขวา (ขวา = Right = ความถูกต้อง) เพื่อรณรงค์ให้มีธรรมาภิบาล เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว และในทุกระดับองค์กร ซึ่งในวันนี้ได้มีหัวหน้าชุมชนและลูกเสืออาสาสมัครจากสำนักงานลูกเสือแห่ง ชาติ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ โดยการนำโบว์ธรรมาภิบาล พร้อมเอกสารประกอบ ไปร่วมรณรงค์แจกจ่ายตามหน่วยงานและประชาชน

     นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้วางแผนให้นักศึกษาได้ร่วมโครงการเป็นผู้รณรวค์ธรรมาภิบาลด้วย และมูลนิธิฯ จะได้ขยายโครงการร่วมกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมรณรงค์เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติสืบไป

Comments are closed.