วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

เปิดบ้านพยาบาลทหารอากาศ พร้อมเปิดรับนักเรียนจ่าอากาศ

อีกหนึ่งสถาบันการศึกษาด้าน “พยาบาล” ที่กำลังจะเปิดรับต้นเดือนมกราคม 2556 นี้คือ “วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ” ซึ่งในแต่ละปีมีน้อง ๆ แห่สมัครสอบเป็นจำนวนมาก

ในปีนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จึงได้เปิดบ้านให้นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถาบันเพื่อประกอบการ ตัดสินใจและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ก่อนทำการเปิดรับสมัคร

โดยกำหนดเปิดบ้านในวันที่ 13 พ.ย.55 เวลา 13.00 น.ในโครงการ “วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรั้ว Open House วาดอนาคตสู่พยาบาลทหารอากาศ “

สอบถาม โทร.02 534 6088 ในเวลาราชการ

ข้อมูลระเบียบการเปิดรับพยาบาลทหารอากาศในปี 2555

นอกจากนี้แล้ว กองทัพอากาศยังเปิดรับ “นักเรียนจ่าอากาศ” ประจำปีการศึกษา 2556  เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยครับ…

รับนักเรียนจ่าอากาศ

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปี 2556 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้…

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00

กำหนดรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครถึงโรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2556

สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบินทั่วประเทศ ราคาชุดละ 100.- บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทาการไปรษณีย์

ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง สานักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763

โรงเรียนจ่าอากาศ 171/1 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2534 3762-3

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.atts.ac.th/

Comments are closed.