วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

เปิดมิติใหม่ !! MBA – POS ตอบโจทย์ “Future Leader” เก่งสร้างคน เก่งบริหารองค์กร

mba4

“ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา” ใจความสำคัญสำหรับการเปิดมิติใหม่แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือ MBA in People Management & Organization Strategy (POS) ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ซึ่งจากเดิมเรียกว่าสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่สายงานบุคคลที่เข้มข้น แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจำเป็นต้องมีการขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทำให้ PIM ผลักดัน HR แนวใหม่ให้เก่งการบริหารคน เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ และเข้าถึงการบริหารองค์กร ออกมาเป็นหลักสูตรใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติความต้องการของตลาดธุรกิจ ประกอบกับการเรียนการสอนแบบ Practice for REAL at Panyapiwat MBA ที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้รูปแบบ Current Business Issues ที่เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เรียนสู่ระดับสากล พร้อมสร้างจุดเด่นดึงความต่างด้วย REAL Cases : เรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วยศึกษาดูงานจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้เคล็ดลับวิธีการแก้ปัญหาจริงในองค์กรธุรกิจ REAL Professionals : การร่วมเชิญมืออาชีพตัวจริงจากสายงานธุรกิจมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงแบบ Exclusive และ REAL Business Application : การเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงภาคทฏษฎีลงสู่สนามจริงในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 2000 บริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการสร้างนักจัดการองค์กรแนวใหม่ ที่ไม่เพียงเก่งเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่เป็นการสร้างโมเดลของความรู้ที่ครบองค์ประกอบ พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทันที พบกับหลักสูตรปริญญาโทแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่ตอบโจทย์การเป็น “Future Leader” อย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ 02-832-0413, 02-837-1094, 02-832-0416, 02-832-0471
E-mail : mba@pim.ac.th Website : http://mba.pim.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/mbapanyapiwat

Comments are closed.