วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

เปิดรับ200ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ระดับป.ตรี-ป.เอก ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่5โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2556

ทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ มีที่มาจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้โครงการขยายเวลาการให้ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-โท-เอก อีก 2 รุ่น รวมเป็น 6 รุ่น เพื่อให้มีผู้รับทุนที่ศึกษาจนจบปริญญาเอกได้เต็มจำนวน 1,600 คน
1. ระยะเวลาการรับสมัคร
วันนี้  – 16 มกราคม พ.ศ. 2556
โดยสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/
2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก 
ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทางการศึกษา
(1) กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่อยู่ในโครงการฯ โดยนักเรียนมีสิทธิ์เลือกสถาบันที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับภูมิลำเนาของนักเรียนได้ไม่เกิน 3 อันดับและเลือกเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา (พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา) ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
(2) มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัคร (รวม 5ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมีหรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
(3) สำหรับนักเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาให้โควตาจำนวนรับเป็นพิเศษ
(3.1) นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
(3.2) นักเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ห้องเรียนพิเศษ) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ  หรือในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(3.3) นักเรียนที่เคยร่วมกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่โครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)  ในความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย (สกว.)
(3.4)  นักเรียนที่เคยอยู่ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติในลำดับที่ 1-20 สมัครเข้าสัมภาษณ์ได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 -2.2 โดยให้เลือก
สถาบันที่จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 แห่ง และต้องทำหนังสือยืนยันที่จะไม่สละสิทธิ์หากผ่านการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนจากโครงการฯ การสละสิทธิ์จะอนุโลมให้เมื่อได้รับสิทธิ์ให้ไปศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศโดยรับทุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   (4) จำนวนรับทั้งสิ้น 200 คนโดยจำแนกเป็น 
   (4.1) นักเรียนที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาตามข้อ (1) และ (2) จำนวนรับ 100 คน
    (4.2)  นักเรียนที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาตามข้อ (1), (2) และ (3) จ ำนวนรับ 100 คน
2.2 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย
(2) ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาและ/หรือได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาอื่นใด
(3) มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ในสาขาที่โครงการกำหนด
(ตามเอกสารแนบท้าย) โดยไม่ลาออก และ/หรือเปลี่ยนสถาบันในระหว่างการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้งนี้ในระหว่างที่กำลังจะจบในแต่ละระดับปริญญา จะต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นของภาคการศึกษาถัดไป (ปริญญาตรี โท และเอก ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาเอกเดียวกัน หรือต้องเป็นสถาบันเดียวกัน)
(4) ยินยอมทำสัญญารับทุนการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนทุกประการ
(5) เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนในระดับปริญญาโทและเอก กรณีที่ผิดสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุน หรือไม่พยายามศึกษาอย่างเต็มความสามารถอันเป็นสาเหตุให้ไม่จบการศึกษา หรือพ้นสภาพการรับทุน และ
ออกจากโครงการฯ ก่อนส ำเร็จการศึกษา จะยินยอมชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดและเงินค่าปรับอีก 1 เท่า คืนสถาบันต้นสังกัด ตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้การลาออกหรือการได้รับอนุมัติให้ออกจากโครงการหรือถูกให้ออกโดยไม่ต้องชดใช้ทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ
3. การสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก และเอกสารหลักฐานการสมัครเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้  – 16 มกราคม พ.ศ. 2556
จ ำนวนทุน 

ทุนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 200 ทุน

เป็นทุนส ำหรับภาคกลางประมาณ 100  ทุน และทุนสำหรับภูมิภาคประมาณ 100  ทุน

Comments are closed.