วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  โรงเรียนบ้านน้ำชุน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2

ชื่อผู้ศึกษา       นางภาวิณี       พานิช ปีพ.ศ.             2554                                                                                                  บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80    (2)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน  ของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านน้ำชุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2

1.   ประชากรได้แก่  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนบ้านน้ำชุน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์   เขต  2   จำนวน   13  คน

2.   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของโรงเรียนบ้านน้ำชุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  2 จำนวน  13  คน          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  คือ  (1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน     3  กิจกรรม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   จำนวน  20  ข้อ   (3)แผนการจัดการเรียนรู้   11  ชั่วโมง   (4) แบบประมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ          ผลการวิจัยพบว่า  (1)  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  คือมีประสิทธิภาพ  84.10 / 88.08  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน   พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด และแม่กน

Comments are closed.