วันพุธ , 28 ตุลาคม 2020
Breaking News

แจก 20 ทุนรัฐบาล ให้ไปดูงานต่างประเทศเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕(ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร)

๑. จำนวนทุนที่จัดสรร
     จำนวน ๒๐ ทุน
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ
สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงต าแหน่งประเภทบริหาร หรือผู้ที่เคยด รง
ตำแหน่งหัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับกรม
๓.๒ มีอายุไม่เกิน  ๕๗  ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  (๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖)
๓.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
๓.๕ หากเคยได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนอื่นไปศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ
มาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓.๖ มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม
๓.๗ ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ของสำนักงาน ก.พ.
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถ download แบบแสดงความจำนงสมัคร
คัดเลือก และแบบฟอร์มอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.  ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล”

หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม”

Comments are closed.