วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

โครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล ปีที่ 5

vynil1x3รวม

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบโตของผู้บริโภคและผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง โดยในทศวรรษหน้า ประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญ ท่ามกลาง กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้าปลีกและการบริการ ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์ การบริหาร แบรนด์สินค้า โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจบริการอาหารที่มีการแข่งขันกันสูงและเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผล ให้ สถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการด้านบุคลากรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เฉพาะด้านในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและ ตอบรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ถือเป็นผู้นำทางการตลาดในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์ การบริหารแบรนด์สินค้า โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจบริการอาหาร ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียง ใต้ โดยบริษัทฯได้พิจารณา เห็นความสำคัญและคุณภาพของบุคลากรในองค์กรจึงลงนามทำความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการศึกษา ออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่เน้นด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เน้นทางด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ การทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจค้าปลีกและด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถ มาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโตธุรกิจของ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ดังแนวคิดของผู้ก่อตั้ง กลุ่มเซ็นทรัลที่ใช้เป็นหลักในการบริหารงานมากว่า 68 ปีที่ว่า “เรายึดมั่นพันธสัญญาที่จะมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน”
โดยในปีนี้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 ในสาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก500 ทุน และสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา 30 ทุน และขยายความร่วมมือในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กว่า300 ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯ

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
– ฝึกงานจริงกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเซน ซุปเปอร์สปอร์ต ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บีทูเอส ออฟฟิ สเมท เพาเวอร์บาย โฮมเวิร์ค ไทวัสดุและ บ้านแอนด์บียอนด์เป็นต้น
– เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
– การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
– ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
– สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
– เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer และ Maintenance Engineering ผู้รับทุนต้อง ปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับ ต้น (First Line Manager)
– หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดก ฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระ ทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

poster3ม2

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการตลาด จำนวนทุนการศึกษาเต็มจ านวน 300 ทุน (18,000 บาท/ปีการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี รูปแบบการเรียน เรียนหลักสูตรออนไลน์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์ (สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯเพียงอย่างเดียว) ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2559Poster-YPR

โครงการ Young Professional Retailer (YPR)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนทุนการศึกษา500 ทุน (12,000-18,000 บาท/ภาคการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์* หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ รอบแรก สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

 

me

 

โครงการ Maintenance Engineering (ME)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา จำนวนทุนการศึกษา30 ทุน (18,000 บาท/ภาคการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์* หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ *วันเรียนและวันฝึกงานจะไม่ตรงกันและจำนวนวันขึ้นอยู่กับชั้นปีที่ศึกษา รอบถัดไป สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

ช่องทางการสมัคร

สมัครโดยตรงกับบริษัทฯ สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1jbB
Facebook fanpage : ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล

ส่งผ่าน E-mail : Cgdve@central.co.th
– Fax : 02-101-8153
– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงศูนย์บริการการศึกษา(สมัครรับทุนเรียนฟรี)
ศูนย์บริการการศึกษา
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
เลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.