วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2558 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

131107_BLA Logo 5

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึษาฝึกงาน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อันเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการประกันภัย คณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีม
มีภาวะความเป็นผู้นำ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการนักศึกษาฝึกงาน
สายการลงทุน รับนักศึกษา จำนวน 2 คน
สายบัญชีและการเงิน รับนักศึกษา จำนวน 2 คน
สายประกันชีวิต รับนักศึกษา จำนวน 2 คน
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ รับนักศึกษา จำนวน 3 คน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับนักศึกษา จำนวน 1 คน
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร
ผลการศึกษา
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP TOEFL IELTS (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
สวัสดิการณ์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 400 บาท/ วัน (เฉพาวันทำการ)
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการฯ
กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น
ประกันชีวิตตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ทุนประกัน 50,000 บาท
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
ประกาศนียบัตร / ใบรับรองการผ่านงาน
ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร : 16 มีนาคม – 17 เมษายน 2558
ขั้นตอนการคัดเลือก : 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ : 18 – 22 พฤษภาคม 2558
เริ่มเข้าร่วมโครงการ : 2 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : 10 คน
Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bangkoklife.com หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภาส อยู่ใจเย็น และคุณพงศธร โกศลานันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-8619-20 โทรสาร 0-2777-8611 email: pongsatorn@bangkoklife.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558
ใบสมัคร
รายละเอียดเพื่มเติม

Comments are closed.