วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อันเป็น
การพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีม
มีภาวะความเป็นผู้นำ

หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน

สายการลงทุน
สายประกันชีวิต
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร
ผลการศึกษา
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP TOEFL IELTS (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 400 บาท/ วัน (เฉพาะวันทำการ)
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการฯ
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
ประกันชีวิตตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ทุนประกัน 50,000 บาท
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
ประกาศนียบัตร / ใบรับรองการผ่านงาน

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัคร : 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561
ขั้นตอนการคัดเลือก : 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ : 22 พฤษภาคม 2561
เริ่มเข้าร่วมโครงการ : 11 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561

Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bangkoklife.com หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณุชนา เอื้อสิริมนต์ และคุณพงศธร โกศลานันท์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2777-8617-20 โทรสาร 0-2777-8611 email: pongsatorn@bangkoklife.com ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
ใบสมัครนศ.ฝึกงาน

Poster นักศึกษาฝึกงาน

Comments are closed.