วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018
Breaking News

โครงการนักศึกษาฝึกงาน 2559 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

Logo BLA UP 3

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อันเป็น
การพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานใน
อนาคต
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการประกันภัย คณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์
บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีม
มีภาวะความเป็นผู้นำ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการนักศึกษาฝึกงาน
สายการลงทุน รับนักศึกษา จำนวน 2 คน
สายบัญชีและการเงิน รับนักศึกษา จำนวน 1 คน
สายประกันชีวิต รับนักศึกษา จำนวน 1 คน
ฝ่ายวางแผนธุรกิจ รับนักศึกษา จำนวน 3 คน
ฝ่ายคณิตศาสตร์ รับนักศึกษา จำนวน 2 คน
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร
ผลการศึกษา
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP TOEFL IELTS (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชน
สวัสดิการณ์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 400 บาท/ วัน (เฉพาะวันทำการ)
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของโครงการฯ
กิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทจัดขึ้น
ประกันชีวิตตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ทุนประกัน 50,000 บาท
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
ประกาศนียบัตร / ใบรับรองการผ่านงาน
ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร : 23 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2559
ขั้นตอนการคัดเลือก : 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ : 12 พฤษภาคม 2559
เริ่มเข้าร่วมโครงการ : 2 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2559
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : 9 คน
Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bangkoklife.com หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่
23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ติดต่อ

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัคร นศ.ฝึกงาน
โครงการ นศ.ฝึกงาน

Comments are closed.