วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy”


มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายใน การอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย
ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคคลทั่วไปที่ สนใจนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้ประกอบการสอนเด็กนักเรียน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึง
ได้จัดโครงการการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy”
ในหัวข้อเรื่อง “สมการสุด LOVE” สำหรับนัก เรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยคลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
ไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำเสนอผลงาน

โดยสามารถส่งใบสมัครและคลิปผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560
ทางอีเมล์ aungtinee@sakdibhornssup.org หรือนำส่งด้วยตนเองที่ คุณอังทินี กิตติรวีโชติ
ที่อยู่ อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซ.รัชฏภัณฑ์ (ซอย หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ ติดต่อ 02-642-6060 ต่อ 2017 หรือ 081-875-5597 ประกาศผลการตัดสินวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2560
ทางเว็บไซต์การประกวด www.kusol.org/math-for-fun/

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความ นับถือ
อังทินี กิตติรวีโชติ

Comments are closed.