วันจันทร์ , 17 กุมภาพันธ์ 2020
Breaking News

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ค่าย COMCAMP#26

comcamp

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
2. มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ (ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน)
3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
4. สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติตามกิจกรรมที่จัดไว้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่
5. สามารถพักค้างแรมตามระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนดได้

สวัสดิการ

  • อาหาร มีอาหารรับประทาน 3 มื้อและของว่าง ฟรีตลอดโครงการ
  • พยาบาล มีเครื่องมือและหน่วยพยาบาล พร้อมดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
  • การเดินทาง มีรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

รับสมัคร วันที่ 26 มกราคม ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2557
การดาเนินโครงการ วันที่ 12 เมษายน 2557 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2557
หมายเหตุ การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 26 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Website : http://www.comcamp.in.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร :http://www.comcamp.in.th/register/regis.pdf

Comments are closed.