วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครถึง9 มีนาคม 2560 16:30 น. (สมัครออนไลน์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th)

จำนวน 40 คน

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โดยมี
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ทดสอบความรู้วิชา เคมี ชีววิทยา และความรู้ทางเทคโนโลยีอาหาร

*** มีทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบที่มีผลคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก


Pramote Khuwijitjaru, Ph.D.

Assistant Professor
Department of Food Technology,
Faculty of Engineering and Industrial Technology,
Silpakorn University
Nakhon Pathom, 73000 THAILAND
http://www.foodtech.eng.su.ac.th

Comments are closed.