วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้ม O – NET กับ มศว..ฟรี

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา(สาธิต มศว องครักษ์) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมศว1องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการเพิ่มศักยภาพ  ติวเข้มกับ มศว : ติว O – NET “เยาวชน ยุคใหม่ ใส่ใจอนาคต” 

ในวันที่ 9 – 13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา แนะแนวข้อสอบแบบเจาะลึกเนื้อหา วิชา

คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์
อย่างเข้มข้น2ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อีกทั้งยังมีกิจกรรม OPEN HOUSE  แนะำนำคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2556
สมัครเข้าร่วมโครงการทาง 
E-mail : satit_ongkharuk@hotmail.co.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://erdi.swu.ac.th , https://www.facebook.com/pages/ติวเข้มกับ – มศว
หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์037 395 383 – 6 ต่อ 1114, 1117

หรือ 08 8874 3137

Comments are closed.