วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

โควตา ม.โนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รอบที่2 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาโควตา ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเกษตรวิธาน สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาเกษตรกลวิธาน สาขาพืชศาสตร์-พืชไร่ สาขาพืชศาสตร์-พืชสวน สาขาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
การสมัคร สมัครได้ 2 วิธีคือ
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครทางเว็บไซต์ ได้ที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar /home.asp รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2556 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารธนชาต หรือธนาคารกรุงไทย พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์ไปยัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เรียบเรียงโดย http://www.elearneasy.com/

ที่มา : eduzones.com

Comments are closed.